Opinion

Aktuellt

Stadskärnans framtida utveckling – en nationell angelägenhet

Stadskärnan är en viktig tillväxtmotor. Den är vårt ekonomiska, kulturella och sociala centrum för samhället. Ändå saknas en huvudman för stadsutvecklingsfrågor. De hanteras på flera olika departement och enskilt i varje kommun, kunskapen om stadskärnans komplexitet och betydelse varierar stort.

Sveriges stadskärnor omsätter ca 220 miljarder kronor och bidrar med drygt 30 miljarder kronor i moms till bl a vård, skola och omsorg. Det är en demokratisk plats där integration och samhällsutveckling sker. Dessutom bidrar den till ökad trygghet och minskad kriminalitet när den är välbesökt.

För att att uppmärksamma stadskärnans betydelse och samtidigt erbjuda vår samlade kunskap, expertis och mångåriga erfarenhet från lokal och regional nivå arrangerade vi tillsammans med Sveriges centrum- och platsutvecklare ett Riksdagsseminarium den 4 oktober 2023 med temat ”Stadskärnans framtida utveckling är en nationell angelägenhet”. Här fick vi möjlighet att föra fram stadskärnornas situation och utmaningar samt lämna konkreta förslag på hur man kan stärka Sveriges stadskärnors och ortscentrums attraktivitet, trygghet, säkerhet och hållbarhet.

Se filminspelningen från de olika talarna

Highlights, 2.53 min

Denna film sammanfattar de viktigaste budskapen från respektive talare.

Introduktion, 2.46 min

Stadskärnor berör oss alla. Det är bostadspolitik, trygghet, arbetsmarknad, näringspolitik med mera. Allting samlas i stadskärnan och kommunerna är bra på att prata stadskärna, men vi i Riksdagen är ganska dåliga på det, säger David Josefsson, (M) riksdagsledamot, ledamot i civilutskottet som tillsammans med Boriana Åberg, (M) riksdagsledamot och ledamot i skatteutskottet inledde detta seminarium följt av Björn Bergman som beskrev stadskärnans komplexa struktur och vilka utmaningar vi står inför.

Vad ska man göra för att stärka våra stadskärnor? 4.18 min

Många svenska stadskärnor är under press. Svagare efterfrågan, inflation och högre räntor, stigande kostnader med mera har gjort att många av landets stadskärnor upplever stora problem. För att förbättra situationen och stötta stadskärnornas överlevnad och utveckling gäller det att få upp dag- och nattbefolkning genom bättre förutsättningar för människor som bor och arbetar i staden och därmed kan bidra till en ökad puls med ett attraktivt utbud.

Hur skulle en stad utan stadskärna kunna se ut? 3.20 min 

Vad skulle det då få för konsekvenser för hela staden? Stadskärnan anses vara stadens hjärta och attraktivitet är avgörande för dess överlevnad. Vad som gör en stadskärna attraktiv inkluderar mångfald av verksamheter och det breda utbudet. Dess utveckling drivs ofta av närvaron av människor, eftersom verksamheter tenderar att samlas där det finns folkliv. Min forskning visar att när man slutar med samverkan och gemensamma insatser då försvinner också de positiva effekterna.

För att skapa trygghet i centrum krävs ett helhetsperspektiv, 3.56 min

För att skapa trygghet i centrum krävs ett helhetsperspektiv och åtgärder som tar hänsyn till olika faktorer. Trygghet är viktigt av flera skäl och är en förutsättning för samhällsutveckling. Det har skett en ökad trygghetspolarisering, där kvinnor och män i olika områden upplever olika nivåer av otrygghet. Ansvaret för brottsförebyggande arbete ligger sedan 1 juli 2023 hos kommunerna. Lagförslaget reglerar och fokuserar på HUR kommunerna ska bedriva ett lokalt brottsförebyggande arbete men omfattar INTE vilka åtgärder man ska vidta.

Det finns många goda exempel på samverkan, 4.44 min

Det finns många goda exempel på samverkan på lokal nivå genom centrumorganisationer, men det behövs tydlighet från Regering och Riksdag hur man kan arbeta strategiskt med städerna. Städer ska ges rätt förutsättningar att samverka med näringslivet, vilket är ett måste för att bibehålla levande, attraktiva och trygga centrum runt om i landet.

Förslag, 3.32 min

För att ta nästa steg presenterades dessa tre konkreta förslag:

1. Stadskärnepolicy – vi behöver enas om en gemensam nationell vision för svenska stadskärnor och ortscentrum.

2. Mellandepartementsfunktion – det behövs en tydlig mottagare och samordnande funktion för stadskärnefrågor.

3. Framtidskommission – stadskärnans betydelse behöver utredas och utvecklingsarbetet behöver stärkas.

Om oss

Inspiration

Stöd

Kunskap

Aktuellt

Sociala medier

Sök